Skupina za prehrano

Sprememba zakonodaje na področju subvencioniranja šolske prehrane

Državni zbor Republike Slovenije je na seji dne 17. julija 2015 sprejel Zakon o spremembi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS-D), ki je objavljen v Uradnem listu RS, št. 57/2015. Spremenjen zakon bo razširil število upravičencev do subvencioniranega kosila učencev. S spremembo bo še vedno priznano brezplačno kosilo učencem, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, znaša do 18% povprečne neto plače v Republiki Sloveniji.  Od 1. 1. 2016 pa bo pripadala subvencija kosila tudi učencem, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku znaša do 36% povprečne neto plače v Republiki Sloveniji, in sicer v naslednji višini:

– nad 18 % do 30 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji – subvencija pripada v višini 70 % cene kosila,
– nad 30 % do 36 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji – subvencija pripada v višini 40 % cene kosila.
Šola ima vpogled do upravičenosti prejemanja subvencionirane prehrane iz spletne aplikacije.
Sprememba subvencije kosila učencev bo torej veljala od 1. 1. 2016, do 31. 12. 2015 pa bo subvencija kosila učencev enaka kot doslej.

Za učence, ki so od 1. 9. 2015 imeli subvencionirana kosila iz sredstev Občine Hoče – Slivnica pa velja, da bo občina pokrila del cene kosila, za katera niso zagotovljena sredstva iz državnega proračuna in sicer: 30% za tiste učence, katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku znaša od 18% do 30% in 60% cene kosila za upravičence od 30% do 36%. O spremembi boste starši v kratkem prejeli nove sklepe.

Dragica Borko, šolska svetovalna delavka

Komisija za šolsko prehrano

Komisija se sestane vsak mesec. Člani komisije so: Joca Lipuš, Dragica Borko, Mojca Mihelak, Rok Dvoršič, dr. Leon Radolli in dr. Andreja Žučko Karnet. Komisija pregleda jedilnik pred objavo.

Skupina za šolsko prehrano na šoli

Skupina za prehrano se sestane 1 x letno. Člani skupine: organizator šolske prehrane Joca Lipuš, socialna delavka šole Dragica Borko, učiteljice Vlasta Smrdel, Jasna Pitamic in predstavnik staršev (izbran na Svetu staršev).

Zunanja člana: dr. Leon Radolli, dr. Andreja Žučko Karnet.

Sestanka se lahko udeležijo tudi ostali starši, ki bi želeli biti prisotni.

Skupno 1.155 obiskov, današnjih obiskov 1
Dostopnost