Svet zavoda

Svet zavoda je organ upravljanja zavoda. Mandat sveta zavoda traja štiri leta, mandat posameznega člana sveta zavoda se usklajuje in je vezan z mandatom sveta zavoda kot celote. Za člana sveta zavoda je ista oseba lahko izvoljena oz. imenovana le dvakrat zaporedoma. Predstavniku sveta staršev mandat v svetu zavoda predčasno preneha, ko njegov otrok izgubi status učenca zavoda.

Šteje 11 članov in ga sestavljajo: trije predstavniki ustanoviteljice, pet predstavnikov delavcev zavoda, trije predstavniki staršev. Predsednica sveta zavoda je Katja Frece.

Svet zavoda imenuje in razrešuje ravnatelja, sprejema program šole, letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi, odloča o  uvedbi nadstandardnih in drugih programov, obravnava poročila o vzgojni oziroma izobraževalni problematiki, odloča o pritožbah v zvezi s statusom učenca kot drugostopenjski organ ter v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi  delavcev iz delovnega razmerja, obravnava zadeve, ki mu jih predloži učiteljski zbor, šolska inšpekcija, sindikat, svet staršev, skupnost učencev. Opravlja tudi druge naloge, določene z zakonom in aktom o ustanovitvi.

Člani Sveta zavoda za mandatno obdobje 2021 – 2025 so:

Predstavniki ustanovitelja:

1. Marija Motaln
2. Žan Krivec
3. Uroš Blažič

Predstavniki staršev:

1. Nataša Muršek Lubanjšek – predstavnica staršev matične šole
2. Andreja Pušaver – predstavnica staršev podružnice Reka-Pohorje (od 28. 9. 2023)
3. Katja Ertl – predstavnica staršev vrtca

Predstavniki zavoda:

1. Branka Podpečan – predstavnica vrtca
2. Danijela Metličar Vukmanič – predstavnica matične šole (od 1. 9. 2023)
3. Mojca Kolarič – predstavnica matične šole
4. Katja Frece – predstavnica podružnice Reka-Pohorje
5. Anja Osvald Urekar – predstavnica matične šole (od 18. 4. 2024).

Dokumenti:
ZAPISNIK 5. koresp. seje feb.24 (novo, 26.4.2024)
Zapisnik 6. korespondenčna seja Sveta zavoda feb.24 (novo, 26.4.2024)
Zapisnik 7. redne seje Sveta zavoda 19.12.23 (1) (novo, 26.4.2024)
ZAPISNIK 8. redne SEJE SVETA ZAVODA 15. 2. 2024 – nesklepčna (1) (novo, 26.4.2024)
ZAPISNIK 9. REDNE SEJE SVETA ZAVODA 26. 2. 24 – NESKLEPČNA (novo, 26.4.2024)
ZAPISNIK 11. REDNE SEJE SVETA ZAVODA (novo, 26.4.2024)
ZAPISNIK 12. REDNE SEJE SVETA ZAVODA

ZAPISNIK 5. koresp. seje feb.24
PRISTOJNOSTI SVETA ZAVODA
ZAPISNIK 5. redne SEJE SVETA ZAVODA 28. 9. 2023
ZAPISNIK 6. redne SEJE SVETA ZAVODA 16. 11. 2023
ZAPISNIK 7. redne SEJE SVETA ZAVODA 19. 12. 2023
Zapisnik 8. redne seje Sveta zavoda 15. 2. 2024
ZAPISNIK 10. REDNE SEJE SVETA ZAVODA 18. 3. 24

Skupno 2.156 obiskov, današnjih obiskov 1
Dostopnost