Svet zavoda

Svet zavoda imenuje in razrešuje ravnatelja, sprejema program šole, letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi, odloča o  uvedbi nadstandardnih in drugih programov, obravnava poročila o vzgojni oziroma izobraževalni problematiki, odloča o  pritožbah v zvezi s statusom učenca kot drugostopenjski organ ter v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi  delavcev iz delovnega razmerja, obravnava zadeve, ki mu jih predloži učiteljski zbor, šolska inšpekcija, sindikat, svet staršev, skupnost učencev. Opravlja tudi druge naloge, določene z zakonom in aktom o ustanovitvi.

Člani Sveta zavoda za mandatno obdobje 2021 – 2025 so:

Predstavniki ustanovitelja:

1. Marija Motaln
2. Žan Krivec
3. Uroš Blažič

Predstavniki staršev:

1. Nataša Muršek Lubanjšek – predstavnica staršev matične šole
2. Andreja Pušaver – predstavnica staršev podružnice Reka-Pohorje (od 28. 9. 2023)
3. Katja Ertl – predstavnica staršev vrtca

Predstavniki zavoda:

1. Sanja Obaha – predstavnica matične šole
2. Danijela Metličar Vukmanić – predstavnica matične šole (od 1. 9. 2023)
3. Mojca Kolarič – predstavnica matične šole
4. Katja Frece – predstavnica podružnice Reka-Pohorje
5. Branka Podpečan – predstavnica vrtca

 

Dokumenti:

Zapisnik 8. redne seje Sveta zavoda 15.2.24
ZAPISNIK 5. koresp. seje feb.24
PRISTOJNOSTI SVETA ZAVODA
ZAPISNIK 5. redne SEJE SVETA ZAVODA 28. 9. 2023
ZAPISNIK 6. redne SEJE SVETA ZAVODA 16. 11. 2023
ZAPISNIK 7. redne SEJE SVETA ZAVODA 19. 12. 2023

 

Skupno 1.647 obiskov, današnjih obiskov 3
Dostopnost