Strokovni organi

Strokovni organi šole so učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor, strokovni aktivi in razredniki.

UČITELJSKI ZBOR

Učiteljski zbor šole sestavljajo strokovni delavci šole, torej učitelji in drugi strokovni delavci (socialna delavka, specialne pedagoginje, knjižnicarka…)
Naloge učiteljskega zbora:

 • obravnava pedagoško problematiko v skladu z letnim delovnim načrtom in veljavno zakonodajo,
 • daje mnenje o letnem delovnem načrtu,
 • predlaga različne dejavnosti,
 • daje pobude za napredovanja učiteljev in daje mnenje o predlogih ravnatelja,
 • odloča o vzgojnih ukrepih,
 • opravlja druge naloge v skladu z letnim delovnim načrtom ter veljavno zakonodajo.

ODDELČNI UČITELJSKI ZBOR

Oddelčni učiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci, ki opravljajo vzgojno-izobraževalno delo v posameznem oddelku.
Naloge oddelčnega učiteljskega zbora:

 • obravnava vzgojno-izobraževalno problematiko učencev v razredu,
 • oblikuje program za delo z nadarjenimi učenci, učenci s posebnimi potrebami in tistimi učenci, ki imajo težave,
 • odloča o vzgojnih ukrepih,
 • opravlja druge naloge v skladu z letnim delovnim načrtom ter veljavno zakonodajo.

STROKOVNI AKTIVI

Strokovne aktive v šoli sestavljajo učitelji oziroma predavatelji istega predmeta oziroma predmetnih področij.

Seznam strokovnih aktivov:

 • strokovni aktiv prvega triletja,
 • strokovni aktiv 4., 5. razreda,
 • strokovni aktiv podaljšanega bivanja in jutranjega varstva,
 • strokovni aktiv za naravoslovje,
 • strokovni aktiv za družboslovje,
 • strokovni aktiv za matematiko,
 • strokovni aktiv za TJA
 • strokovni aktiv za TJN
 • strokovni aktiv za slovenščino,
 • strokovni aktiv svetovalnih delavcev,
 • strokovni aktiv za šport,
 • strokovni aktiv za glasbeno umetnost,
 • strokovni aktiv za likovno umetnost.

RAZREDNIK

Razrednik vodi delo oddelčnega učiteljskega zbora, analizira vzgojne in učne rezultate oddelka, skrbi za reševanje vzgojnih in učnih problemov posameznih učencev, sodeluje s starši in šolsko svetovalno službo, odloča o vzgojnih ukrepih ter opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
Prednostne naloge razrednika so:

 • usklajevanje vzgojnega in učnega procesa v razredu,
 • urejanje in vodenje predpisane šolske dokumentacije v skladu z zakonodajo,
 • sodelovanje s starši,
 • skrb za materialno poslovanje razreda,
 • sodelovanje s svetovalnim delavcem ter razreševanje učne, vzgojne in druge problematike učencev,
 • pomoč in svetovanje učencev,
 • sodelovanje pri dnevih dejavnosti,
 • izvajanje drugih dogovorjenih dolžnosti v oddelku v skladu z zakonodajo in letnim delovnim načrtom.
Skupno 1.599 obiskov, današnjih obiskov 1
Dostopnost