Zbiranje odpadnega papirja

Spoštovani učenci in starši!

 

Akcija ZBIRANJE ODPADNEGA PAPIRJA se nadaljuje tudi v tem šolskem letu v upanju, da bo tako uspešna kot lani in pretekla leta. Na dan 30. 11. 2018 se je ukinila hranilna knjižica in vsa sredstva s te knjižice smo dvignili ter po seznamu razdelili razrednikom.

Na sestanku Eko sklada in v dogovoru z Eko skladom smo sklenili, da zbiralno akcijo odpadnega papirja nadaljujemo v obliki ozaveščevalne akcije v okviru Eko šole ter ob zbiranju sredstev utrjujemo tudi komponento solidarnosti.

Količine bodo beležili razredniki in jih sporočali eko koordinatorjem. Razred, ki bo zbral največ odpadnega papirja, bo nagrajen. Podružnična šola Reka – Pohorje bo kot celotna šola prejela simbolično darilo.

Ves zbran denar bodo razredi porabili za zaključne ekskurzije, ki so planirane ob koncu šolskega leta.

 

V želji, da bomo še naprej uspešni v akciji, vas lepo pozdravljamo.

 

Eko koordinatorji

Postopek za pridobitev statusa športnika ali statusa mladega umetnika

Postopek za pridobitev statusa športnika ali statusa mladega umetnika

ZOsn določa, da se posameznik lahko registrira kot športnik, če je star najmanj 12 let, je član športnega društva, ki je včlanjeno v nacionalno panožno športno zvezo in ima s strani Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez potrjen nastop na tekmovanju uradnega tekmovalnega sistema ter je vpisan v evidenco registriranih in kategoriziranih športnikov.

Status vrhunskega športnika lahko pridobi športnik, ki je star vsaj 14 let (33. člen ZŠpo) in je športnik mednarodnega, svetovnega ali olimpijskega razreda, ki je dosegel vrhunski rezultat na mednarodnem tekmovanju v absolutni starostni kategoriji in je vpisan v evidenco registriranih in kategoriziranih športnikov kot vrhunski športnik.

Iz določb ZŠpo-1 tako izhaja, da učenci v OŠ praviloma ne morejo pridobiti status vrhunskega športnika, saj še ne tekmujejo na mednarodnih tekmovanjih v absolutni starostni kategoriji.

 

K vlogi za pridobitev statusa je treba priložiti potrdilo športnega kluba oziroma za status umetnika potrdilo plesne šole ali Konservatorija za glasbo in balet.

Obrazca »vloga« in  »potrdilo« najdete v »meniju za starše« med Pravilniki. Tam se nahajajo tudi Pravila o prilagajanju šolskih obveznosti, kjer lahko preverite tudi pogoje za pridobitev statusov.

Vlogo in potrdilo za dodelitev statusa lahko oddate razredniku ali šolski svetovalni delavki.

Pred odločitvijo o dodelitvi vloge pregleda Komisija za preverjanje pogojev statusa.

Odločbo izda ravnatelj, vendar si mora pred dodelitvijo pridobiti mnenje oddelčnega učiteljskega zbora.

Priporočamo vam, da vlogo z dokazili izpolnite in prinesete do 25. 9. 2019.

                                                           Pripravila Dragica Borko, šol. svet. delavka

Dostopnost